ข้อบังคับใช้ทันทีประกาศห้ามสองรอขึ้นสะพาน 39 สะพานและ 5 อุโมงค์

ในวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องข้อบังคับให้เจ้าพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อลากเลื่อนเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับและสะพานข้าแม่น้ำหรือในอุโมงค์ลอดทางร่วมแยก
ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวนั้นได้กำหนดขึ้นสำหรับสะพานข้ามทางร่วมแยกสะพานยกระดับและสะพานข้าแม่น้ำหรือว่าจะเป็นวงรอบทางร่วมแยกที่สร้างขึ้น เพื่อในการแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางร่วมแยกที่มีการจราจรยังครับข้างโดยลักษณะกายภาพของพื้นที่นั้นๆ ที่ไม่ได้จะเอาไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำเช่นรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถจักรยานและรถล้อลากเข็น
หากรถประเภทดังกล่าวเดินบนสะพานทางร่วมแยกสะพานยกระดับสะพานข้าแม่น้ำและอุโมงค์ทางร่วมแยก จะทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบส่งผลต่อการจราจรเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นต้องออกข้อบังคับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพรถและถนนในการปัจจุบันด้วย